Verksamhet

Arbetet på våra förskolor är uppbyggt utifrån läroplanen (Lpfö18).

Våra förskolor präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill lyfta fram barnens kreativitet och lustfyllda lärandet.

Vårt systematiska kvalitetarbete (SKA) utgår från vår arbetsmodell där styrelse och förskolechef bestämmer läsårets prioriterade målområden.

Varje avdelning gör sedan en kartläggning av det aktuella målområdet, utifrån denna väljer man vilket läroplansmål som ska vara i fokus.

Under hela läsåret görs dokumenationer, reflektioner och analyser av barnens lärande för att ge barnen de bästa förutsättningar. I slutet av terminen görs en utvädering som sedan ligger till grund för fortsatta arbetet.

Estetiska uttryck

Termen estetik har sin uppkomst från grekiskan och betyder - de kunskaper man får genom sinnena samt i en estetisk lärprocess använder man alla sinnen. Genom alla sinnen ska barnen under året får uppleva, erfara olika estetiska utryck. Läroplanen för förskolan säger att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Läroplanen nämner också att varje barn ska få utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenhet i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

No/Teknik

Vi uppmuntrar barnen att iaktta, utforska och ställa frågor om naturvetenskapliga processer och fenomen som luft, kraft, balans, doft, smak och vatten i dess olika former. Detta kan ske genom att vi ger barnen insikter i och möjligheter att vara delaktiga i odling -från jord till bord, vardagsteknik, naturvetenskapliga experiment, bygg och konstruktion med olika material, djur- och växtlivet i vår natur samt naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Förskola/skola

På Kristen förskola är det viktigt att alla barn får samma förutsättningar och möjligheter till en bra övergång frn förskolan till förskoleklass. Vårt mål är att övergången till förskoleklass blir trygg för barn och föräldrar samt sträva efter att skapa goda relationer till barnens mottagande skolor för barnens bästa. Under barnens sista år på förskolan arbetar vi med språklig/fonologisk medvetenhet enligt Bornholmsmodellen samt tidig läsning och skrivning analogt som digitalt. Delta och förstå organiserade lekar, hantera rutinsituationer som mat och påklädning, prata inför grupp, lyssna på instruktioner i grupp än andra saker barnen är med om.

 

Språk

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Vi uppmuntrar barnen att kommunicera genom tal och skrift samt genom olika estetiska uttrycksformer både analogt och digitalt. Vi är lyhörda för barnen samtal och för deras samtal framåt genom att benämna företeelser och begrepp, stller frågor och utvidgar samtalen. Vi använder "Före Bornholm" ett material hur barn tillägnar sig fonologisk medvetenhet och därmed tillägnar sig läsning och skrivning. Vi låter barnen använda många olika medel både analogt och digitalt för att utveckla förståelsen för språk. Vi berättar sagor, läser böcker och samtalar tillsammans med barnen utifrån de modeller vi tagit del av i vår fortbildning i Läslyftet.

Vi vill också ge barnen med annat modersmål än svenska en kulturell identitet och förmåga att kommunicera på såväl som svenska som sitt modersmål. Vi vill att alla barn ska vara trygga i sin flerspråkighet och stolta över sina språk, vi berättar för barnen om olika länder, kulturer och språk och lägger fokus på de språk vi tillsammans kan och de länder som vi kommer ifrån eller besökt. Vi är lyhörda för situationer när barnen pratar sitt hemspråk och ta vara på dem i vardagssituationer.

Förskola/hem

Vi har rutiner och olika former för samarbete mellan förskolan och hemmen så att föräldrar får information om förskolans mål och sätt att arbeta och möjlighet att ha ett reellt inflytande.Vi arbetar med delaktighet över verksamheten och delaktigheten över hur målen konkretiseras i olika forum, tex utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd och daglig kontakt. Våra inskolningar bygger på aktuell forskning inom anknytningsteorin

 

Matematik

Vi stimulerar barnens intresse för matematik. Vi låter barnen undersöka sin omvärld och i samspel med andra upptäcka och utforska matematiska begrepp och sammanhang i sin vardag. Vi arbetar mycket med former, möster, sortering, antal och problemlösning.

Hållbar utveckling

Vi ger barnen ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro. Vår verksamhet ska hjälpa barnen att förstå hur livet kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö i både nutid och framtid. Vi lägger stor vikt vid vårt ansvar för natur, miljö och varandra. Att arbeta för en hållbar utveckling är en självklarhet.

På Klippan, Kristina och Kompassen lagas det egen mat. Källan får sin mat från resturang Strandbjörket på Centrallasarettet.

Barns inflytande

Vi vill ge barnen rika tillfällen att vara med och påverka sin vardag på förskolan, vi möter deras tankar och åsikter med respekt. Vi arbetar med ett tillåtande klimat där barn får lov att pröva och ompröva sina tankar och åsikter i interaktion med barn och vuxna på förskolan.

Deras behov och intressen ska ligga till grund för utformningen av miljön och planering av den pedagogiska verksamheten. Vi vill också ge dem möjlighet att förstå hur demokratiska beslut fattas och vad demokrati innebär samt verka för att pojkar och flickor får lika stort talutrymme på förskolan.